PDA

View Full Version : Tài liệu võ thuật: Lời thiệu trong các bài quyềnthieugia
15-04-2013, 03:18 PM
1. Giản Hoá Thái Cực Quyền 24 thức


Lời bạt của Thiều gia: “Thiệu” hay “lời thiệu” thực chất là cách gọi tên các chiêu thức trong bài quyền, khi nó (lời thiệu) được gọi một cách công khai thì gọi là thiệu võ; gọi theo lối ẩn dụ, đầy bí mật thì được gọi là thiệu văn. Và nhìn chung, dù tồn tại dưới bất kỳ hình thức nào, thiệu cũng có một vị trí đặc biệt quan trọng, nó (lời thiệu) chính là “bí kiếp võ công” của môn phái, vì chỉ có người của môn phái mới biết được nội dung, ý nghĩa, mục đích và cách thức sử dụng chiêu thức (đây là cách giữ bí mật và vì bí mật nên mới được gọi là bí kíp) đó như thế nào? “Thiệu” hay “lời thiệu” còn là tinh hoa của bài quyền, nhìn vào lời thiệu, chúng ta có thể thấy rất rõ tính nhân văn, tinh thần thượng võ của bài quyền, của môn phái nhưng cũng chỉ cần nhìn vào lời thiệu, người ta cũng có thể hiểu được phần nào tư cách của “bản môn”. Chính vì thế, mới nói thiệu có vị trí đặc biệt quan trọng, thiệu chính là “phát ngôn viên” của bản môn nên không thể đặt bừa, nói ẩu…http://thaicucthieugia.com/images/stories/picTeacher/dsc03492.jpgVÕ THUẬT TINH HOA
THIỀU GIA – VÕ PHÁI
Võ sư : Thiều Ngọc Sơn
ĐT: 0908240542


THÁI CỰC QUYỀN NHỊ THẬP TỨ THỨC
(Động tác danh xưng)

1. KHỞI THỨC
2. TẢ HỮU DÃ MÃ PHÂN TÔNG
3. BẠCH HẠC LƯỢNG SÍ
4. TẢ LÂU TẤT ẢO BỘ
5. THỦ HUY TỲ BÀ
6. TẢ HỮU ĐẢO QUYỂN QUĂNG
7. TẢ LÃM TƯỚC VĨ
8. HỮU LÃM TƯỚC VĨ
9. ĐƠN TIÊN
10. TẢ VÂN THỦ
11. ĐƠN TIÊN
12. CAO THÁM MÃ
13. HỮU ĐĂNG CƯỚC
14. SONG PHONG QUÁN NHĨ
15. CHUYỂN THÂN TẢ ĐĂNG CƯỚC


http://thaicucthieugia.com/images/stories/picTeacher/dsc02897.jpg
Lớp thái cực quyền Thiều gia tại công viên Gia Định,Tp. HCM

16. TẢ HẠ THẾ ĐỘC LẬP
17. HỮU HẠ THẾ ĐỘC LẬP
18. HỮU TẢ XUYÊN THOA
19. HẢI ĐỂ CHÂM
20. THIỂM THÔNG TÝ
21. CHUYỂN THÂN BAN LAN CHÙY
22. NHƯ PHONG TỰ BẾ
23. THẬP TỰ THỦ
24. THÁI CỰC HOÀN NGUYÊN

thieugia
15-04-2013, 03:50 PM
2. Thái Cực Viên Hình Thập Bát Thức


http://thaicucthieugia.com/images/stories/picTeacher/dsc03489.jpgVÕ THUẬT TINH HOA
THIỀU GIA – VÕ PHÁI
Võ sư : Thiều Ngọc Sơn
ĐT: 0908240542


THÁI CỰC VIÊN HÌNH THẬP BÁT THỨC
(Động tác danh xưng)

1. Khởi thức
2. Tả lâu tất ảo bộ
3. Tả thủ huy tỳ bà
4. Hữu lây tất ảo bộ
5 Hữu thủ huy tỳ bà
6. Tả lãm tước vĩ
7. Hữu lãm tước vĩ
8. Đơn tiên
9 Ngọc nữ xuyên thoa
10. Dã mã phân tông


http://thaicucthieugia.com/images/stories/picTeacher/dsc03726.jpg
khí công, một hình thức rèn luyện nâng cao sức khoẻ rất hữu hiệu
11. Đề thủ thượng thế
12. Phiết thân chuỳ
13. Phiến thông bối
14. Vân thủ
15. Bạch hạc lượng sí
16. Ban lan chuỳ
17. Như phong tự bế
18. Thái cực hoàn nguyên

thieugia
15-04-2013, 04:02 PM
3. Lời thiệu bài thái cực quyền 42 thức


http://thaicucthieugia.com/images/stories/picTeacher/dsc02913.jpg
Lớp TCQ buổi sáng tại công viên Gia ĐịnhThái Cực Quyền 42 thức
Dự bị thức:
1. KHỞI THỨC
2. HỮU LÃM TƯỚC VĨ
3. TẢ ĐƠN TIÊN
4. ĐỀ THỦ
5. BẠCH HẠC LƯỢNG SÍ
6. LÂU TẤT ẢO BỘ
7. PHIẾT THÂN CHÙY
8. LÝ TÊ THẾ
9. TIẾN BỘ BAN LAN CHÙY
10. NHƯ PHONG TỰ BẾ
11. KHAI HỢP THỦ
12. HỮU ĐƠN TIÊN
13. TRỬU ĐỂ CHÙY
14. CHUYỂN THÂN THÔI CHƯỞNG
15. NGỌC NỮ XUYÊN THOA
16. HỮU TẢ ĐĂNG CƯỚC
17. YỂM THỦ QUĂNG CHÙY
18. DÃ MÃ PHÂN TÔNG
19. VÂN THỦ
20. ĐỘC LẬP ĐẢ HỔ


http://thaicucthieugia.com/images/stories/picTeacher/dsc02856.jpg
Tập khí công buổi sáng tại lớp võ thuật Thiều gia

21. HỮU PHÂN CƯỚC
22. SONG PHONG QUÁN NHĨ
23. TẢ PHÂN CƯỚC
24. CHUYỂN THÂN PHÁCH CƯỚC
25. TIẾN BỘ TÀI CHÙY
26. TÀ PHI THẾ
27. ĐƠN TIÊN HẠ THẾ
28. KIM KÊ ĐỘC LẬP
29. THỐI BỘ XUYÊN CHƯỞNG
30. HƯ BỘ ÁP CHƯỞNG
31. ĐỘC LẬP THÁC CHƯỞNG
32. MÃ BỘ KHÁO
33. CHUYỂN THÂN ĐẠI LOÁT
34. YẾT BỘ CẦM ĐẢ
35. XUYÊN CHƯỞNG HẠ THẾ
36. THƯỢNG BỘ THẤT TINH
37. THỐI BỘ KHÓA HỔ
38. CHUYỂN THÂN BÃI LIÊN
39. LOAN CUNG XẠ HỔ
40. TẢ LÃM TƯỚC VĨ
41. THẬP TỰ THỦ
42. THU THỨC

fangzi
16-04-2013, 09:22 AM
4. Võ Đang Kiếm


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Binh_khi/77.jpg
VÕ ĐANG THÁI CỰC KIẾM
(Động tác danh xưng)
1. KHỞI THỨC
2. ĐINH BỘ ĐIỂM KIẾM
3. HỒI THÂN ĐIỂM KIẾM
4. PHÓ BỘ HOÀNH TẢO
5. TẢ HỮU BÌNH ĐỚI
6. PHÂN CƯỚC LĨNH KIẾM
7. XOA BỘ PHẢN LIÊU
8. MÃ BỘ VÂN BẢO
9. ĐINH BỘ TIỆT KIẾM
10. PHÂN THÂN BĂNG KIẾM
11. CUNG BỘ HẠ THÍCH
12. ĐỘC LẬP THƯỢNG THÍCH
13. PHÓ BỘ XUYÊN KIẾM
14. ĐĂNG CƯỚC TIỀN THÍCH


http://www.china-tour.cn/images/China_Pictures/Martial_Arts/Wudang-Kung-Fu.jpg

15. KHIÊU BỘ BÌNH THÍCH
16. CHUYỂN THÂN BÌNH THÍCH
17. HÀNH BỘ XUYÊN KIẾM
18. HÀNH BỘ KHÂU KIẾM
19. CUNG BỘ HẠ THÍCH
20. ĐẰNG KHÔNG KHIÊU THÍCH
21. MÃ BỘ TÀNG KIẾM
22. HỒI THÂN PHẢN THÍCH
23. HƯ BỘ BĂNG KIẾM
24. ĐỘC LẬP THƯỢNG THÍCH
25. TRIỆT BỘ BÌNH TRẢM
26. NGƯỠNG THÂN GIÁ KIẾM
27. CHUYỂN THÂN HỒI TRỪU
28. TỊNH BỘ BÌNH THÍCH
29. HÀNH BỘ LIÊU KIẾM
30. NGƯỠNG THÂN LIÊU KIẾM


http://www.daoistkungfu.com/wudang/image/wudang2.jpg

31. CÁI BỘ ÁN KIẾM
32. KHIÊU BỘ HẠ THÍCH
33. YẾT BỘ ÁP KIẾM
34. HƯ BỘ ĐIỂM KIẾM
35. ĐỘC LẬP THÁC KIẾM
36. CUNG BỘ QUẢI PHÁCH
37. YẾT BỘ HẬU THÍCH
38. XOA BỘ BÌNH ĐỚI
39. HƯ BỘ BẢO KIẾM
40. XOA BỘ BÌNH ĐỚI
41. CUNG BỘ PHẢN BĂNG
42. ĐỀ TẤT ĐIỂM KIẾM
43. XOA BỘ PHẢN LIÊU
44. ĐINH BỘ THÍCH KIẾM
45. ĐINH BỘ BẢO KIẾM
46. HÀNH BỘ XUYÊN KIẾM
47. KHẤU KIẾM BÌNH MẠT
48. TỊNH BỘ BÌNH THÍCH
49. THU THỨC HOÀN NGUYÊN