Đây chẳng phải là "Hoàng Đế Nội Kinh" diễn Nôm ca đấy sao ? Thật tuyệt vời nhưng có điều rất khó thuộc :)