HAI HỌC VIÊN

http://thaicucthieugia.com/images/2019/VTTG/9905536_n.jpg

Hai học viên, cao niên nhất lớp
Hiện đương tìm, cách chớp thời cơ
Cố làm, mọi cách, câu giờ
Diêm Vương hữu "trát", giả...