CHÂN DUNG KẺ PHẢN ĐỒ LÊ ĐÌNH NGHĨA

1. Trích nhận xét về Lê Đình Nghĩa của fangzi

2. Lời Khẳng định của Võ sư Thiều Ngọc Sơn về Lê Đình NghĩaVà để rộng đường dư luận, chúng tôi sẽ xin...