HỌ THIỀU HƠN SÁU TRĂM NĂM…

http://thaicucthieugia.com/images/stories/2015/2017/moi_tinh/Ho_Thieu/02a.jpg


Họ Thiều hơn sáu trăm năm
Lúc nào cũng đẹp tựa rằm ánh trăng
Với “người” ! Ta trẻ...