Trên diễn đàn mạng dân chúng kêu mấy người này là người thuộc nhóm dzận chủ á.