Một bài viết hay nhưng người luyện võ lại ít người đọc :)