Thiều gia_Người xưa có câu:

Tráng tử đống tiền bất mại kiếm
壮士冻死不卖剑

Tú tài ngạ tử bất mại thư
秀才饿死不卖书

Nghĩa là: