Có "xô" này mời mà không có thời gian đi "diễn" nà.