Võ Thuật Sơ Luận !
(Wushu chu lun - 武术初论)


Kính tặng thầy Lê Đình Long và những người yêu bộ môn Võ Thuật.

Võ thực chất là chuyên dùng đánh trắc(1)
Dùng tu thân, áp "đạo", "tặc"(2) cứu đời
Khéo dùng "đạo" chả khinh lơi
"Tặc" vô xứ đáo(3) khiến đời thảnh thơi.


Võ chỉ thế "xoàng" ơi... nhưng khó phết !
Tự xưa giờ, ai học hết võ đâu ?
Ngay như Hảo Hán nước Tàu
" Hảo" ta cũng vậy, lắc đầu... chào thua !.

Võ "xoàng" thế, có tiền mua chả được
Bởi phần đa muốn "được" ắt phải NHÂN
Phải TIN... rồi phải CHUYÊN, CẦN
"TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO" phải GẦN... đồng môn.


Thứ đến võ rất cần khôn cần khéo
Cần thông minh chứ "to béo"... không cần !
Cần khôn tức biết biện chân (4)
Lúc nào lùi - tiến, biết phân Chánh - Tà...


Võ trông thế nhưng Binh Gia... trọng yếu
Lèng phèng thôi, nhưng nếu "thiếu"... tất thua !
Vậy nên, đâu phải chuyện đùa
"Chủ quan khinh địch", Thắng - Thua... rõ rồi !.


Võ muốn GIỎI, tất không ngồi... CHÉM GIÓ
Năng THỰC HÀNH, không ngại khó, sợ đau
QUYỀN "tinh", LÝ tất... thuộc làu
"Võ Công Cái Thế" có đâu... địch nhờn !.

Tp.HCM, ngày 17.11.2016
Thiều Ngọc Sơn
<><><><><><>>

Ghi chú:

(1) Đánh trắc : Chữ "trắc" (测)hiểu là theo nghĩa là đo lường, trắc nghiệm, tức đánh nhau, tranh giành, phân hơn thua, thắng bại.
(2) Áp đạo, tặc: Chữ đạo (盗) có nghĩa là trộm, kẻ trộm cắp. Tức trấn áp trộm cắp, bất lương; chữ tặc (贼) ngoài nghĩa trộm cắp còn có nghĩa giặc ngoại xâm.
(3). Vô xứ đáo : Chỉ việc phòng bị cẩn mật, không chỗ sơ hở khiến giặc lợi dụng tấn công, xâm phạm.
(4). Biện Chân tức có đầu óc biện luận, nhìn nhận rõ chân tướng của sự vụ...

Nguồn: Theo facebook của võ sư Thiều Ngọc Sơn