Cậu này nếu làm CSGT chắc không bao giờ đường tắc 😆😆😆