Chúng ta là anh em...


Phàm khi đã là anh em tốt
Phải coi nhau như cột với kèo
Tới đâu cũng phải mang theo
Buồn vui cùng sớt, giàu nghèo cùng chia.