TÔN THỊ THÁI CỰC QUYỀN

http://thaicucthieugia.com/images/2021/Khao_Cuu/Tn-Lc-ng.jpg
Chân dung Tôn Lộc Đường


Giản giới_Mấy nay lớp Thái cực Thiều gia đang được thầy truyền dạy bài Tôn thị...