CÁCH NGÔN 10 ĐIỀU VÔ ÍCH CỦA LÂM TẮC TỪ...


Lâm Tắc Từ (1785 -1850). Hình ảnh chỉ mang tính minh họa

Lâm Tắc Từ - 林則徐 (1785 - 1850) nguyên quán Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, TQ. Ông tiến sĩ và làm quan dưới triều đại nhà Thanh, một người có chí khí và tâm huyết với đất nước, từng được bổ nhiệm làm tổng đốc Lưỡng Quảng, được cử làm khâm sai đại thần. Là người đã thi hành kiên quyết và triệt để lệnh cấm hút thuốc phiện. Ông đã tiêu hủy hơn 20.000 hòm thuốc phiện của các lái buôn ngoại quốc tại Quảng Đông. Là người chỉ huy các lực lượng quân Thanh và nhân dân Trung Hoa kháng cự quyết liệt quân đội Anh trong cuộc chiến tranh Nha phiến.

Tâm Còn Chưa Thiện, Phong Thủy vô ích.
Bất Hiếu Cha Mẹ, Thờ Cúng Vô ích.
Anh Em Chẳng Hòa, Bạn Bè vô ích.
Làm trái Lòng người, Thông Minh Vô Ích.
Chẳng Giữ Nguyên Khí, Thuốc Thang Vô ích.
Thời Vận Không Thông, Mưu Cầu Vô ích!


1.
Tâm còn chưa thiện, phong thuỷ vô ích.

Mang tâm bất thiện uổng mong cầu,
Phong thủy truy tìm mãi tận đâu?
Tâm đức đổi thay lòng dối trá,
Tánh hiền cải sửa dạ thâm sâu.
Tâm chơn cửa phước thênh thang mở,
Lòng chánh đường danh bát ngát thâu.
Phong thủy tự tâm không tự cảnh,
Mang tâm bất thiện uổng mong cầu.

2.
Bất hiếu cha mẹ, thờ cúng vô ích.

Bất hiếu Mẹ Cha lỗi đạo trời,
Tôn thờ lúc chết uổng công thôi.
Thâm ân dưỡng dục ơn hơn biển,
Đức lớn cù lao nghĩa vượt trời.
Thăm thẳm biển đông khôn sánh ví,
Trập trùng núi thái khó so lời.
Mẹ Cha tại thế không cung dưỡng,
Vô ích cúng dâng lúc chết rồi.

3.
Bất hiếu cha mẹ, thờ cúng vô ích

Bất hiếu Mẹ Cha lỗi đạo trời,
Tôn thờ lúc chết uổng công thôi.
Thâm ân dưỡng dục ơn hơn biển,
Đức lớn cù lao nghĩa vượt trời.
Thăm thẳm biển đông khôn sánh ví,
Trập trùng núi thái khó so lời.
Mẹ Cha tại thế không cung dưỡng,
Vô ích cúng dâng lúc chết rồi.

4.
Việc làm bất chánh, đọc sách vô ích

Đọc sách nhiều chi chẳng tạo lành?
Chuyên làm bất chánh phước sao sanh?
Phật kinh cội gốc khuyên hành thiện,
Thánh sách bước đầu học đạo nhân.
Sửa đổi lòng mê tâm dưỡng chánh,
Trau dồi trí sáng đức thành chân.
Học câu tạo phước cho nhân thế,
Lợi ích nhân sanh cố thực hành.

5.
Làm trái lòng người, thông minh vô ích

Người kia trí huệ sáng thông minh,
Ỷ giỏi tài cao tánh hợm mình.
Nghịch trái lòng người tài bất dụng,
Thuận vâng ý Thánh đức cao minh.
Đức dày ắt hẳn tâm linh mở,
Phước thiển sao không giới đức gìn?
Trí sáng nuôi thân tâm hiệp chúng,
Không làm vô ích kiếp nhân sanh.

6.
Kiêu căng ngã mạn, học rộng vô ích

Kiêu căng ngã mạn rẽ khinh đời,
Học rộng làm gì vô ích thôi.
Kiêu căng hoán đổi thành tâm Thánh,
Ngã mạn trau tâm dưỡng nết trời.
Sách sử làu thông tâm rộng mở,
Kinh văn bác lãm đức vun bồi.
Đem tài học rộng ra giúp thế,
Truyền bá hạnh lành khắp nơi nơi.

7.
Thời vận không thông, vọng cầu vô ích

Thời vận không thông lọ phải cầu,
Nghiệp xưa tác tạo tránh nơi đâu.
Non cao khó dưỡng người gây nghiệp,
Biển rộng khôn dung kẻ tạo sầu.
Phước hưởng duyên lành nhờ ý sáng.
Quả gieo hạnh phúc tự tâm trau.
Oan khiên muốn giải lo tu sửa,
Vô ích cầu mong uổng vọng cầu.

8.
Trộm cắp của người, bố thí vô ích

Đức tốt, tâm lành, tánh tự thanh,
Của người trộm cắp uổng tâm thành.
Phật, Trời chẳng chứng tâm phi nghĩa,
Tiên, Thánh đâu dùng dạ bất nhân.
Bác ái thanh tâm hành phước báu,
Từ bi vận trí tạo duyên lành.
Nhân lành kiếp kiếp hoa xinh nở,
Vô ích tâm tham uổng phước lành.

9.
Chẳng giữ nguyên khí, uống thuốc vô ích

Thân thể kiện khang vốn tự mình,
Ăn chơi quá độ họa thân sinh.
Thuốc Thần bổ quí tuồng vô ích,
Dược Thánh cao minh cũng khó gìn.
Thuốc quí tự thân nuôi dưỡng khí,
Linh đơn nơi tánh giữ thần tinh.
Chẳng gìn nguyên khí linh đơn uổng,
Vô ích tìm cầu thuốc diệu minh.

10.
Dâm tà loạn phép, âm đức vô ích

Muốn cầu âm đức phước thâm sâu,
Loạn phép tà dâm uổng vọng cầu.
Yểm cựu sanh lòng hư nghĩa trước,
Nghinh tân tạo tánh hủy duyên sau.
Dâm bôn tội lỗi càng vương nợ,
Dục ái oan khiên khó gỡ sầu.
Muốn tạo duyên lành mau tự tỉnh,
Tâm lành chính trực phước thâm sâu.

(St)